Talent Management

Axilium werd opgestart door Ingrid Smekens omdat ze enorm veel belang hecht aan het welzijn van individuen binnen organisaties.  Al te vaak heeft ze binnen bedrijven gezien dat het hogere Management geen of veel te weinig besef had van de talenten binnen hun organisatie en dat de employability van medewerkers tot het uiterste werd gedreven.

Binnen Axilium pakt ze het dan ook resoluut anders aan. En omdat de ervaring leert dat de gekozen aanpak werkt, willen zij en haar collega’s hun visie en kennis graag delen met andere bedrijven.

Het door iedereen ondertussen gekende en onderschreven uitgangspunt is dat mensen het kapitaal vormen van een organisatie. Zonder deze mensen, geen resultaten en geen financiële winsten.

De realiteit is echter dat meer en meer organisaties sinds enkele jaren worden geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim, burn-out en depressie op de werkvloer, en vooral ook: met een falende retentie welke vandaag hoogtij viert (cf de War on Talent). De reden hiervoor lijkt op het eerste gezicht niet ver te zoeken: alles moet sneller, alles moet méér opbrengen met het paradoxale resultaat dat alles vertraagt omdat veel mensen geen verbinding meer ervaren met hun talenten & natuurlijke voorkeuren en bijgevolg hun professioneel geluk elders gaan zoeken.

Aan deze destructieve gang van zaken willen Ingrid een haar collega’s binnen Axilium dan ook een halt toeroepen.  Omdat ze geloven dat bedrijven weldegelijk in staat zijn om goed voor medewerkers te zorgen en omdat ze niet geloven dat job-hopping voor de meerderheid van de medewerkers tot welzijn leidt. Mensen hebben het immers nodig om zich geborgen en gewaardeerd te voelen, en waar kan dit beter dan binnen de professionele familie en in het bedrijf waar ze reeds jaren deel van uitmaken en hun kredieten hebben verdiend?

Aangezien Ingrid er aldus van uitgaat dat de sleutel voor retentie een goed talent management betreft, is zij heel bewust de samenwerking aangegaan met Katrien, erkend psychologe en gespecialiseerd in ontwikkelingsgerichte oriëntering van individuen in organisaties.  Binnen, zowel development centers, als talent centers gaat Katrien samen met deelnemers op zoek naar hun natuurlijke talenten en voorkeuren en brengt zij hen opnieuw bij hun kern en in hun kracht. De grote plus voor organisaties is dat zij na afloop niet enkel een helder beeld krijgen van waar en hoe ze betrokkene optimaal kunnen inzetten, maar ook ontwikkelingsstrategieën en -adviezen mee krijgen om de medewerker optimaal te laten groeien (en dus te blijven boeien en binden). Het resultaat is een win-win voor alle betrokken partijen.

ASSESSMENT CENTERS

Ontwikkelingsgerichte Assessment centers zijn geschiktheidsonderzoeken en vinden plaats in het kader van de selectie van deelnemers voor een specifieke functie. De deelnemers zijn interne of externe eindkandidaten voor een bepaalde vacature. Binnen een assessment center wordt objectief geëvalueerd in hoeverre de deelnemer vandaag klaar is om de vooropgestelde rol succesvol op te nemen. Om de toegevoegde waarde van het onderzoek te maximaliseren, kiezen wij bewust voor een ontwikkelingsgerichte en interactieve opzet. De lead assessor neemt afwisselend de rol aan van assessor, coach en psycholoog. Alle assessment rapporten omvatten een duidelijk geschiktheidsadvies, maar ook altijd heldere ontwikkeladviezen waarmee de deelnemer meteen aan de slag kan.

 

 

DEVELOPMENT CENTERS

Development centers worden opgezet ten behoeve van de ontwikkeling van mensen in een bepaald bedrijf. De deelnemers zijn interne medewerkers binnen een bedrijf die aangeven te willen doorgroeien naar een bepaalde functie of naar een hoger functieniveau, of waarvan het Management meent dat ze beschikken over het potentieel en de vaardigheden om deze groeistap te zetten. Binnen een development center wordt objectief geëvalueerd waar iemand vandaag staat in termen van vaardigheden en welke ondersteuning of input hij nodig heeft om optimaal te evolueren naar de beoogde functie of het vooropgestelde functieniveau. De lead assessor neemt afwisselend de rol aan van assessor, coach en psycholoog. Alle rapporten omvatten heldere ontwikkeladviezen waarmee de deelnemer meteen aan de slag kan.

 

 

TALENT CENTERS

Talent centers zijn development centers die worden opgezet ten behoeve van de ontwikkeling van interne medewerkers, los van een bepaalde functie of een specifiek functieniveau.
Binnen een Talent center wordt objectief geëvalueerd waar iemand vandaag staat in termen van vaardigheden, welke ondersteuning hij nodig heeft om optimaal te evolueren en welke professionele weg het meest aansluit bij zijn natuurlijke sterktes en voorkeuren. De lead assessor neemt afwisselend de rol aan van assessor, coach en psycholoog. Alle talent rapporten omvatten heldere ontwikkeladviezen waarmee de deelnemer meteen aan de slag kan, evenals duidelijke en concrete loopbaanadviezen.

Omdat de term ‘talent center’ aanleiding kan geven tot enige verwarring geven Ingrid en Katrien alvast mee hoe zij dit type ontwikkelonderzoek invullen:

Binnen een talent center wordt objectief  en los van een vooropgestelde functie of vooropgesteld functieniveau geëvalueerd waar iemand vandaag staat in termen van vaardigheden, welke ondersteuning deze medewerker nodig heeft om optimaal te functioneren en te evolueren en welke professionele weg het meest aansluit bij zijn natuurlijke sterktes en voorkeuren. Deelnemers worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over wat ze graag en niet graag doen, wat hen blij maakt op het werk en wat hen stoort, welke ambities ze koesteren, wat volgens hen hun natuurlijke talenten en ontwikkelpunten zijn en krijgen de vrijheid om, in samenspraak met betrokken psychologen/adviseurs, binnen het onderzoek een leerervaring te creëren die optimaal aansluit bij wie ze zijn en bij wat ze graag zouden willen bereiken.

Het talent center wordt opgezet in het kader van ontwikkeling, loopbaanoriëntatie en carrièreontwikkeling.

De ervaring van de voorbije 20 jaar leert dat talent centers een directe invloed hebben op het welzijn en de leerbereidheid van deelnemers en dat opdracht- en werkgevers, die ontwikkelingsgericht aan de slag gaan met de resultaten van het onderzoek, systematisch kunnen rekenen op een verhoging van de motivatie en de werkbetrokkenheid bij medewerkers.  Zo is de cirkel rond aangezien deze motivatie en betrokkenheid op hun beurt een directe invloed hebben op de werksfeer en het ziekteverzuim en leiden, zowel tot een hogere productiviteit, als tot een pool van loyale medewerkers die zich opwerpen als ambassadeurs van een bedrijf dat investeert in hun groei.

Aangezien wij over dit alles graag verder met u uitwisselen organiseren wij een thema-avond. Wij horen graag van u of u geschetste problematieken in uw bedrijf herkent, wat u reeds hebt ondernomen om deze op te heffen en hoe we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Dit laatste is erg belangrijk omdat het inzetten op talent management het engagement vergt van drie betrokken partijen: betrokken adviseurs, de medewerker en uzelf als opdrachtgever.

Wij geloven erin dat het ons samen zal lukken.

 

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.” Henry Ford – Amerikaans industrieel